Bestandsimmobilien2020-11-10T01:11:47+01:00

Bestandsimmobilien
Sachwert Capital

Auszug Bestandimmobilien

Kulmbach
Grabenstrasse 4

Sachwert Capital - Bestandsimmobilie - Kulmbach - Grabenstrasse 4

Chemnitz
Haydnstrasse 1

Sachwert Capital - Bestandsimmobilie - Chemnitz - Haydnstrasse 1

Chemnitz
Lichtenwalder Strasse 34

Sachwert Capital - Bestandsimmobilie - Chemnitz - Lichtenwalder Strasse 34

Chemnitz
Neefestrasse 81

Sachwert Capital - Bestandsimmobilie - Chemnitz - Neefestrasse 81

Chemnitz
Platnerstrasse 3-9

Sachwert Capital - Bestandsimmobilie - Chemnitz - Paul Gerhardt Strasse 52

Chemnitz
Paul Gerhardt Strasse 52

Sachwert Capital - Bestandsimmobilie - Chemnitz - Platnerstrasse 3-9

Glauchau
Fritz-Reuter-Strasse 6

Sachwert Capital - Bestandsimmobilie - Glauchau - Fritz-Reuter-Strasse 6

Glauchau
Gerhard Hauptmann Weg 13-15

Sachwert - Bestandsimmobilien - Glauchau

Glauchau
Lichtensteinerstrasse 30, 30a, 30b

Sachwert Capital - Bestandsimmobilie - Glauchau - Lichtensteinerstrasse 30, 30a, 30b

Treuen
Schillerstrasse + Marienstrasse

Sachwert Capital - Bestandsimmobilie - Treuen - Schillerstrasse + Marienstrasse